راهنمای قبولی در ازمون تپه

راهنمای نه گانه قبولی در آزمون شهر با اتوبوس

1-نکات هنگام استقرار در خودرو

بعداز استقرار بر روی صندلی نام خدا را بر لب جاری کرده و یک نفس عمیق بکشید و به نکات ذیل توجه کنید :

1-درب خودرو بسته باشد 2-دسته راهنما آزاد باشد 3-چراغ جفت راهنما خاموش باشد5-کلید شستی دنده کمک پایین باشد

 2-نکات اولیه حرکت با دنده 1

1-صندلی را تنظیم کنید2-کمربند را بسته3-آینه سمت راست را کنترل کنید4-آینه سمت چپ را کنترل کنید5-به فرمان افسر دنده 1را جا بزنید6-دسته راهنما را به سمت پایین بکشید7-پدال ترمز را بگیرید 8-ترمز دستی را خلاص کنید9-مجددا با کنترل آینه چپ با توجه به آزاد بودن مسیر حرکت می کنید 10-بعد از قرار گرفتن در مسیر حرکت  راهنما را به محل اصلی خود برگردانید و منتظر دستورات بعدی افسر باشید

3- نکات اولیه حرکت با دنده 2 کمک دار

کلیه نکات حرکت در دنده 1 و 2 یکسان میباشد به غیر از این که در حرکت با دنده 2 می باست بعد از جاگذاری دنده کلید شستی دنده کمک را بالا کشید و با توجه به نکات اولیه حرکت ادامه مسیر بدهید.

4- نکات حین حرکت با دنده ردیفی بدون کمک

کلیه دنده های ردیفی با کمک یا بدون کمک به صورت دو کلاچ بدون وسط گاز انجام می شود فقط جابه جای دنده در حال حرکت موقع رسیدن به کلیه تابلو های انتظامی واخطاری و اخباری ممنوع می باشد.

5-نکات حین حرکت با دنده ردیفی با دنده کمک

در صورتی که افسر حرکت با دنده کمک را از متقاضی در خواست کرد طبق راهنمایی گذشته عمل می بایست کرد و اما اگر افسر بعد از دنده 3 کمک دار دنده 4 را فرمان داد  ابتدا باید آگاه باشید در حالت های ردیفی با کمک یا بدون کمک در مناطق مسکونی حداکثر سرعت با دنده 3 با دور موتور 20 هزار می باشد و در صورت فرمان افسر می بایست این مورد را اعلام کنید و بگویید با اجازه و سپس برای فرمان فوق اقدام کنید .

نحوه عمل به دنده 4 به این صورت می باشد که می بایست دور موتور را به 20 هزار رسانده کمک را به حالت اولیه برگرداند سپس کلاچ را به مدت 2 ثانیه گرفته و سپس به صورت دو کلاچ وارد دنده 4 باید شد و ادامه مسیر بدهید .

6-نکات حین حرکت با فرمان برگشت دنده

در صورتی که افسر فرمان برگشت دنده را درخواست کند دستور مشخصا می بایست با شرایط حضور راننده در حال حرکت باشد اما در یک حالت بدون دستور افسر می بایست برگشت دنده را اجرا کرد و آن اینکه  20 متر قبل از تقاطع و میادین و چهارراه و دست انداز دنده را به 2 رسانده و با این دنده از مسیر های فوق حرکت کرد در صورتی که با دنده 4 در حال حرکت هستید ابتدا می بایست دنده را به 3 بعد به 2 برگردانید.

در صورتی که افسر فرمان برگشت دنده را بدهد دو حالت متصور می باشد

الف اگر با دنده 3 کمک دار در حال حرکت بودید

ابتدا دوره موتور را به 20هزار رساند و سپس کلید شستی کمک را به حالته اولیه بایستی برگرداند و به مدت 2 ثانیه کلاچ را گرفته و سپس رها کنید و سپس به صورت دو کلاچ وسط گاز دار با دور موتور15 هزاردنده 2 را جا می زنیم .

ب-اگر با دنده 4 در حال حرکت بودید

برگشت دنده از چهار به دنده 3 یا دنده 2  به صورت دو کلاچ وسط گازدار با دور موتور 15 هزار انجام می گیرد  و در صورتی که با دنده 4 در حال حرکت هستید ابتدا می بایست دنده را به 3 بعد به 2 برگردانید.

7-نکات حین دور زدن در تقاطع و میادین و چهارراه

الف-در زمان رسیدن به میادین و تقاطع و چهارراه  اگر طبق آیین نامه عبور و مرور مسیر متعلق به شما باشد می بایست با دنده 2 حرکت کرد .

ب-در صورتی که در حرکت دور میدان یک خیابان اصلی منتهی به میدان باشد می بایست قبل از خیابان اصلی ایست کامل کرده و سپس با دنده 1 حرکت کرد.

ج-برای دور زدن در تقاطع به طرف برگشت مسیر می بایست در منتهی الیه سمت راست مسیر توقف کامل کرده سپس با دنده 1 به صورت یک فرمان حرکت کرد.

8-نکات حین تصمیم به توقف خودرو

در صورتی که فرمان افسر مبنی بر توقف خودرو باشد

1- باید پا را از روی پدال گاز بردارید تا دور موتور پایین بیاید

 2- به آینه سمت راست نگاه کنید و دسته راهنما را بالا کشیده

3- با دنده 2 وارد پارک باید شد

 4-در سطح جاده شهری به فاصله 45 سانت با جدول بدون برخورد با شاخه درختان و در جادهای خارج از شهر دارای شانه چرخهای اتوبوس سمت راست می باست در خاکی باشد

5- با گرفتن ابتدا کلاچ بعد ترمز در محل مناسبی توقف نمود سپس ترمز دستی را کشیده و بعد دنده را خلاص کرد

9-توقف در محل های فوق ممنوع می باشد

الف-ایستگاه اتوبوس    ب-درب منازل    ج-20 متر قبل از تقاطع   د-20 متر قبل از میادین   ح-بر روی خطوط عابر پیاده

 

دوستدار تمام تلاشگران صنعت حمل و نقل  کشور

میثم قالبی زاده

09131970460

 

 

/ 0 نظر / 2121 بازدید