شرایط جدید فروش کامیونت کاویان 6.5 و 8.5 تن

                                       کاویان 6.5 و 8.5 تن

کاویان 6.5 تن کابین خواب دار صفر

مبلغ پیش پرداخت : 39،000،000 تومان ، مبلغ وام : 39،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 24 ماهه ، مبلغ

اقساط : 2،100،000 تومان 

مبلغ پیش پرداخت : 39،000،000 تومان ، مبلغ وام : 39،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 36ماهه ، مبلغ اقساط : 1،600،000 تومان 

مبلغ پیش پرداخت : 39،000،000 تومان ، مبلغ وام : 39،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 48 ماهه ، مبلغ اقساط : 1،400،000 تومان

 

مبلغ پیش پرداخت : 58،000،000 تومان ، مبلغ وام : 20،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 24 ماهه ، مبلغ اقساط : 1،100،000 تومان 

مبلغ پیش پرداخت : 58،000،000 تومان ، مبلغ وام : 20،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 36 ماهه ، مبلغ

اقساط : 800،000 تومان 

مبلغ پیش پرداخت : 58،000،000 تومان ، مبلغ وام : 20،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 48 ماهه ، مبلغ

 اقساط : 700،000 تومان 

 

کاویان 8.5 تن کابین خواب دار صفر

 مبلغ پیش پرداخت : 50،000،000 تومان ، مبلغ وام : 45،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 24 ماهه ، مبلغ اقساط : 2،200،000 تومان 

مبلغ پیش پرداخت : 50،000،000 تومان ، مبلغ وام : 45،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 36 ماهه ، مبلغ

اقساط : 1،700،000 تومان 

مبلغ پیش پرداخت : 50،000،000 تومان ، مبلغ وام : 45،000،000 تومان ، تعداد اقساط : 48 ماهه ، مبلغ

 اقساط : 1،500،000 تومان 

 

سایت رسمی شرکت جهان راه خودرو

 

 

 

 

/ 0 نظر / 1021 بازدید